*

outline font

A type of font made from basic outlines of each character. The outlines are scaled into actual characters (bitmaps) before printing. See scalable font.

Font nét ngoài Một loại font được tạo thành từ các nét ngoài cơ bản của mỗi ký tự. Các nét ngoài được vẽ theo tỉ lệ các ký tự hiện hành (mảng bit) trước khi in. Xem scalable font.


Published:

PAGE TOP ↑