*

outline processor

Software that allows the user to type in thoughts and organize them into an outline form.

Bộ xử lý nét ngoài Phần mềm cho phép người sử dụng tạo kiểu chữ bằng tư duy và tổ chức chúng thành một dạng nét ngoài.


Published:

PAGE TOP ↑