*

output area

A reserved segment of memory (buffer) used to collect data to be transferred out of the computer.

Vùng xuất Một đoạn bộ nhớ dự trữ được sử dụng để thu thập dữ liệu được dịch chuyển ra khỏi máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑