*

output bound

Excessive overall slowness due to moving data out of the computer to low speed lines or devices. See printer buffer.

Giới hạn xuất Tình trạng trì trệ hoàn toàn vượt mức do quá trình di chuyển dữ liệu ra khỏi máy tính đến các dòng hoặc các thiết bị có tốc độ thấp. Xem printer buffer.


Published:

PAGE TOP ↑