*

outsourcing

Contracting with outside consultants, software houses or service bureaus to perform systems analysis, programming and datacenter operations. See facilities management.

tạo nguồn ngoài Việc hợp đồng với các tư vấn bên ngoài, các nhà cung cấp phần mềm hoặc các tổ chức dịch vụ để thực hiện việc phân tích các hệ thống, các lập trình và các hoạt động thao tác trung tâm dữ liệu. Xem facilities management.


Published:

PAGE TOP ↑