*

OverDrive

Intel’s trade name for its CPU upgrade chips.

OverDrive Thương hiệu của Intel dành cho các chip năng cấp CPU của nó.


Published:

PAGE TOP ↑