*

overflow error

An error that occurs when calculated data cannot fit within the designated field. The result field is usually left blank or is filled with some symbols to flag the error collection.

Lỗi tràn Một lỗi xuất hiện khi dữ liệu được tính không thể vừa vặn trong một trường được chỉ đinh. Trường kết quả thường được chừa trống hoặc được lắp đầy với một ký tự nào đó nhằm làm yếu đi điều kiện lỗi.


Published:

PAGE TOP ↑