*

overhead

(1)The amout of processing time used by system software, such as the operating system, TP monitor or database manager.

(2)In communications, the additional codes transmitted for control and error checking, which take more time to process.

Tổng phí
(1)Số lượng của thời gian xử lý được sử dụng bởi phần mềm hệ thống, chẳng hạn như hệ điều hành, bộ theo dõi TP hoặc bộ quản lý cơ sở dữ liệu.

(2)Trong truyền thông, các mã bổ sung được truyền cho việc điều khiển và kiểm tra lỗi mà cần nhiều thời gian xử lý hơn.


Published:

PAGE TOP ↑