*

overlay card

A controller that digitizes NTSC signals from a video source for display in the computer.

Card phủ Một bộ kiểm soát có chức năng số hóa các tín hiệu NTSC từ một nguồn video cho sự hiển thị trong máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑