*

overlay chart

In a business graphics program, a second type of chart that is overlaid on top of the main chart such as a line chart on top of a bar chart. Synonymous with combination chart.

đồ thị phủ ngoài Trong chương trình đồ họa dùng trong công tác kinh doanh, đây là một loại đồ thị phủ lên đồ thị chính. Ví dụ, một đồ thị đường phủ trên một đồ thị dải. Đồng nghĩa với combination. Xem mixed column/line graph.


Published:

PAGE TOP ↑