*

overloading

In programming, the ability to use tha same name for more than one variable or procedure, requiring the compiler to differentiate them based on context.

Trị quá tải Trong lập trình, khả năng sử dụng cùng một tên cho nhiều hơn một biến số hoặc thủ tục, khả năng này cần bộ biên dịch để phân biệt chúng dựa trên cơ sở ngữ cảnh.


Published:

PAGE TOP ↑