*

oversampling

Creating a more accurate digital representation of an analog signal. In order to work with realworld signals in the computer, analog signals are sampled some number of times per second (frequency) and converted into digital code. Using averaging and different algorithms, samples can be generated between existing samples, creating more digital information for complex signals, “smoothing out the curve” so to speak. See sampling rate.

oversampling Việc tạo nên một kỹ thuật số chính xác hơn của một tín hiệu tương đồng. Để hoạt động với các tín hiệu thể giới thực trong máy tính, các tín hiệu tương đồng được tạo mẫu môt số lần nào đó trên giây (tầng số) và được chuyển vào mã kỹ thuật số. Khi sử dụng các thuật toán tính trung bình, các mẫu có thể được tạo nên giữa các mẫu hiện thời, điều này giúp tạo nên nhiều thông tin kỹ thuật số hơn cho các tín hiệu phức tạp. Xem sampling rate.


Published:

PAGE TOP ↑