*

overscan

Outside of the normal rectangular viewing area on a display screen. Contrast with underscan.

overscan Phía ngoài của một vùng cảnh nhìn hình chữ nhật bình thường trên màn hình hiển thị. Tương phản với underscan.


Published:

PAGE TOP ↑