*

Overtype mode

An editing mode in word processing programs and other software that enables you to enter and edit text; in Overtype mode, the characters you type erase existing characters, if any. In WordPerfect, the Overtype mode is called Typeover mode. See insert mode.

chế độ đánh chồng Một chế độ hiệu chỉnh trong các chương trình xử lý từ và các phầm mềm khác, cho phép bạn có thể nhập và hiệu chỉnh văn bản. Trong chế độ đánh chồng, các ký tự mà bạn đánh vào sẽ xóa các ký tự đang có mặt ở đó. Trong WordPerfect, chế độ đánh chồng này được gọi là typeover mode. Xem insert mode.


Published:

PAGE TOP ↑