*

Packard Bell NEC

A major PC manufacturer that pioneered sales into the mass market retail chains in the late 1980s.The first to offer tollfree support to end users,it is a major supplier of PCs to the retail channel.

Packard Bell NEC
Một nhà sản xuất máy PC chính mà mơ đường cho việc kinh doanh tiền vào các chuỗi bán lẻ thị trường hàng loạt cuối thập niên 80.Là nhà sản xuất dầu tiên sử hồ tro miễn phí đối với các người sử dụng cuối cùng, nó là nhà cung cấp chủyếu của các máy tính PC đời với các kênh bán lẻ.


Published:

PAGE TOP ↑