*

packet

A frame or block of data used for transmission in packet switching and other communications methods.

packet
Một khung hoặc khối dữ liệu được sử dụng cho việc truyền trong các phương pháp chuyển đổi packet hoặc truyền thông khác.


Published:

PAGE TOP ↑