*

paddle

An input device that moves the screen cursor in a back and forth motion. It has a dial and one or more buttons and is typically used in games to hit balls and steer objects. See joy stick.

paddle
Một thiết bị nhập di chuyển con màn hình trong sự chuyển động từ sau tới trước. Nó có một địa số và có một các button động thời chủ yên được dùng trong các trò chơi tập bánh hoặc điều khiển đối tượng. Xem joy stick.


Published:

PAGE TOP ↑