*

page break

In printing, a code that marks the end of page. A “hard” page break, inserted by the user, breaks the page at that location. “Soft” page breaks are created by word processing and report programs based on the current page length setting.

Lệnh kết thúc trang
Trong in ấn, một mã đánh dấu phần cuối của một trang. Một lệnh kết thúc trang “hard” được chèn vào bởi người sử dụng sẽ kết thúc trang tại vị trí đó. Các lệnh kết thúc trang “Soft” được tạo nên bởi các chương trình bảo cáo và xử lý từ dừa trên các cái đặt độ dài trang hiện thời.


Published:

PAGE TOP ↑