*

page description language

A device independent, highlevel language for defining printer output. in a page description language, such as Post Script, the output can be printed on any printer that supports it.

Ngôn ngữ xác định hình ảnh trang
Một ngôn ngữ mức độ cao không phụ thuộc vào thiết bị dùng để xác định đâu ra của máy in. Nếu một ngôn ngữ xác định hình ảnh trang chẳng hạn như Post Script, đầu ra có thể được in trên bất kỳ một máy in nào mà có chức năng hỗ trợ nó.


Published:

PAGE TOP ↑