*

page fault

A virtual memory interrupt that reads the required page from disk when the next instruction or item of data is not in memory.

Sự ngắt bộ nhớ ảo
Có chức năng đọc trang được căn từ địa khí lệnh kế tiếp hoặc mục dự liệu kế tiếp không nằm trong bộ nhớ.


Published:

PAGE TOP ↑