*

page header

Common text that is printed at the top of every page. It generally includes the page number and headings above each column.

Tiêu đề trang
Văn bản thông thường được in ở đầu mỗi trang. Nóì chung nó bao gồm số trang và các tiêu đề trên mỗi cột.


Published:

PAGE TOP ↑