*

page layout program

In desktop publishing, an application program that assembles text and graphics from a variety of files. You can determine the precise place. ment, sizing, scaling, and cropping of material in accordance with the page design representation represented onscreen.
Page layout programs such as PageMaker and Ventura Publisher display a graphics representation of the page, including nonprinting guides that define areas into which you can insert text and graphics. See PageMaker and Ventura Publisher.

Chương trình dàn trang.
Trong ấn loát văn phòng đây là một trình ứng dụng dùng để lắp ghép, sập xếp văn bản và các đồ hình lấy từ các tệp khác nhau vào với nhau. Bạn có thể quy định vị trí, kích cỡ, trang được biểu diễn trên màn hình.
Các chương trình dàn trang như Pagemaker và Ventura Publisher sẽ hiển thị một mô hình đại diện theo dạng đồ họa với của trang, bao gồm cả các hướng dẫn để xác định các khu vực mà bạn có thể chen văn bản và đồ hình vào đó. Xem PageMakerVentura Publisher.


Published:

PAGE TOP ↑