*

page makeup

Formatting a printed page, which includes the layout of headers, footers, columns, page numbers, graphics, rules and borders.

page makeup
Việc dịnh dạng một trang in bao gồm cách trính bày tiêu đề, chủ thích cuối trang, cột, số trang, đồ họa, thuộc đó và các biện hiện thì.


Published:

PAGE TOP ↑