*

page mode memory

The common dynamic RAM chip design. Memory bits are accessed by row and column coordinates. Page mode memory (also FPM memory, FPM RAM, FPM DRAM). The “fast” designation was added back when newer chips ran at 100 nanoseconds and faster.

Bộ nhớ chế độ trang
Thiết kế chip RAM nâng động thông thường. Các chip bộ nhớ được truy cập bởi các tòa đô hàng và cột. Bộ nhớ chế độ trang còn được gọi là bộ nhớ chế độ trang nhanh (còn được gọi là bộ nhớ FPM, FPM RAM, FPM DRAM). Việc định danh “nhanh” được hỗ trợ sau đó khi các chip mới hơn chạy ở tốc độ 100 nanoseconds và nhanh hơn thế.


Published:

PAGE TOP ↑