*

page recognition

Software that recognizes the content of a printed page which has been scanned into the computer. It uses OCR to convert the printed words into computer text and should be able to differentiate text from other elements on the page, such as pictures and captions.

Nhận biết trạng
Phần mềm có khả năng nhận nội dung của một trang in đã được chuyển quét vào máy tính. Nó sử dụng OCR để chuyển các chữ được in vào văn bản máy tính và có thể phân biệt văn bản với các yếu tố khác trên trang chẳng hạn như các hình ảnh và các hình ảnh và các đoạn thuyên mình.


Published:

PAGE TOP ↑