*

page

(1) In virtual memory systems, a segment of the program that is transferred into memory.

(2) In videotex systems, a transmitted frame.

(3) In word processing, a printed page.

Trang
(1) Trong các hệ thống bộ nhớ ảo, một đoạn chương trình được chuyển vào trong bộ nhớ.

(2) Trong các hệ thống truyền vận bản video, một khung được truyền.

(3) Trong xử lý từ, một trang được in.


Published:

PAGE TOP ↑