*

PageMaker

A full featured desktop publishing program for Windows and Macintosh from Adobe. PageMaker is used to create ads, brochures, newsletters and books of all sizes and kinds. Originally introduced for the Mac in 1985 by Aldus Corporation, it set the standard for desktop publishing.

PageMaker
Một chương trình chế bản văn phòng có tính năng toàn diện dùng cho Windows và Macintosh từ Adobe. PageMaker được sử dụng để tạo nên các mục quảng cáo, các tập sách mỏng, các bản tin và sách vở với tất cả các kích thước và thể loại. Đầu tiên được giới thiệu cho Mac vào năm 1985 bởi Aldus Corporation, nó đặt ra tiêu chuẩn cho việc chế bản văn phòng.


Published:

PAGE TOP ↑