*

PageMill

Web authoring software for Windows and Macintosh from Adobe. It provides a visual environment for creating Web pages. SiteMill is an additional program that works with PageMill for managing the entire site.

PageMill
Phần mềm sáng tạo Web cho Windows và Macintosh từ Adobe. Nó cung cấp một môi trường hình ảnh cho việc tạo nên các trang Web. SiteMill là một chương trình bổ sung mà hoạt động với PageMill cho quản lý toàn trang.


Published:

PAGE TOP ↑