*

paging memory

A memory system in which the location of data is specified by an intersection of column and row on the memory page, rather than by the actual physical location of the data. (A page is a unit of memory of fixed size.) Because the location of the data is specified by a means other than the data is specified by a means other than the data’s actual physical location in the memory, a paging memory system allows memory pages to be stored wherever memory space becomes available, including disk drives. Paging memory, therefore, is one method you can use to implement virtual memory, in which your computer’s hard disk drive functions as an extension of randomaccess memory (RAM). A chip or circuit called a paged memory management unit (PMMU) manages the movement of pages of data in and Out of the memory devices. See page, paged memory management unit, randomaccess memory (RAM), and virtual memory.

Bộ nhớ đánh số trang
Một hệ thống nhớ, trong đó vị trí của dữ liệu được dác trưng bởi giao điểm của một cột và một hàng trên trang nhớ, chứ không phải bởi vị trí thực của dữ liệu. Phương phảo này cho phép lưu trữ các trang nhớ vào bất cứ không gian nhờ nào đang có sẵn, kế cả các ổ đĩa. Cách nhớ dành số trang được dùng để trang bị thêm bộ nhớ ảo, trong đó đĩa cứng trong máy tính của bạn sẽ hoạt động như là một bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM). Một chip hoặc một mạch PMMU quản lý đồng tác vào và ra của của các trang dữ liệu trong thiết bị nhỏ. Xem page, paged memory management unit, randomaccess memory (RAM), và virtual memory.


Published:

PAGE TOP ↑