*

paging

In virtual memory, the transfer of program segments (pages) into and out of memory.

paging
Trong bộ nhớ ảo, việc chuyển giao đội các mạng chương trình (các trang) vào và ra khỏi bộ nhớ.


Published:

PAGE TOP ↑