*

paint file format

A bitmapped graphics file format found in programs such as MacPaint and PC Paintbrush. See file format and paint program.

Quí cách tập tin vệ hình
Một khuôn thức tập tin đó họa ánh xạ bit hay gặp trong các chương trình như MacPaint và PC Paintbrush. Xem file formatpaint program.


Published:

PAGE TOP ↑