*

palette

(1) In computer graphics, the total range of colors that can be used for display, although typically only a subset of them can be used at one time. May also refer to the collection of painting tools available to the user.

(2) A set of functions or modes.

palette
(1) Trong đồ họa máy tính, dãy màu toàn bộ có thể được sử dụng cho việc hiển thị mặc dù chỉ yến chỉ có một tập con của chúng có thể được dùng tại một thời điểm. Thuật ngữ này cũng chỉ việc tập hợp các dụng cụ tổ màu có sẵn đội với người dùng.

(2) Một tập hợp các chức năng và các kiểu thức.


Published:

PAGE TOP ↑