*

palmtop

A computer small enough to hold in one hand and operate with the other. Palmtops may have specialized keyboards for data entry applications or have small qwerty keyboards.

palmtop
Một máy tính nhỏ, đủ để xách bằng một tay và điều khiển bằng một tay khác. Các máy tính Palmtop có thể có các bàn phím tiêu chuyên dụng nhập dữ liệu hoặc có các bàn phím tiêu chuẩn nhỏ.


Published:

PAGE TOP ↑