*

paradigm

Pronounced “paradime” A model, example or pattern.

paradigm
Được phát âm là “paradime”. Một mô hình, một ví dụ hoặc môt mẫu.


Published:

PAGE TOP ↑