*

Paradox

A relational database management (DBMS) and application development system for DDS and Windows from Corel. When Paradox was first released under DOS, it was noted for its visual query by example method, which made asking questions much easier than comparable products of the time. Originally developed by Ansa Corporation, it was later acquired by Borland and then Corel.

Paradox
Một hệ thống quản lý có sở dữ liệu có tương quan và phát triển ứng dụng cho DDS và Windows từ Corel. Khi Paradox đầu tiên được tung ra dưới DOS, nó được chú ý nhờ vào tính thẩm vấn nhìn của nó được chú ý nhờ vào tính thẩm vấn nhìn của nó bởi phương pháp Hiển thị làm cho việc đặt các câu hỏi trở nên dễ dàng hơn nhiều so với các sản phẩm tương ứng cũng thôi. Nó đâu tiên được phát triển bởi công ty Ansa và sau đó được sở hữu bởi Borland tiếp tục là Corel.


Published:

PAGE TOP ↑