*

paragraph tag

In desktop publishing, a style sheet assigned to a text paragraph. It defines font, tab, spacing and other settings.

Đuôi đoạn
Trong chế bản văn phòng một tờ kiểu được phân công đội với một đoạn văn bản. Nó xác định spacing và các cài đặt khác.


Published:

PAGE TOP ↑