*

parallel computing

Solving a single problem with multiple computers or computers made up of multiple processors. See array processor and hypercube.

Tính toán song song
Giải quyết một vấn đề đơn với nhiều máy tính hoặc các máy tính được tạo bởi nhiều bộ xử lý. Xem array processorhypercube.


Published:

PAGE TOP ↑