*

Parallel Enterprise Server

A family of S/390 mainframes from IBM that are aire cooled and use microprocessor based CMOS technology. Using symmetric multiprocessing (SMP), one Server can hold up to 10 CPUs, and up to 32 Servers can be tied together. The first models of this type were introduced in 1994.

Server xì nghiệp song song
Một họ các máy chủ S/390 từ IBM mà được làm mát và sử dụng kỹ thuật CMOS dựa trên bộ vi xử lý. Khi sử dụng đa xử lý đối xứng (SMP), một Server có thể chiếm giữ tối, 10 CPU và đến 32 Servers có thể được liên kết cùng nhau. Các mô hình đầu tiên của loại này được giới thiệu vào năm 1994.


Published:

PAGE TOP ↑