*

parallel port

A socket on a computer used to connect a printer or other peripheral device. It may also be used to attach a portable hard disk, tape backup or CDROM. Transferring files between two PCs can be accomplished by calling the parallel ports of both machines together and using a file transfer program such as LapLink. On the back of a PC, the parallel port is a 25 pin female DB25 connector. In a PC, the parallel port circuit is contained on a small expansion card that plugs into an expansion slot. Typically two serial ports, one parallel port and one game port are on the card. These ports are are often also included on an IDE host adapter card, which takes up only one expansion slot and provides hard and floppy disk control as well as I/O. An enhanced parallel port, or EPP, which is present on highend PCs, dramatically improves the speed of the parallel port and is completely compatible with earlier devices. See EPP. The Parallel Port This female DB25 connector is the parallel port on the back of a PC.

Cổng song song
Một định danh cống trên một máy tính được sử dụng để liên kết nối một máy in hoặc thiết bị ngoại vi khác. Nó cũng có thể được dụng để gắn với địa cũng xách tay, bỏ phòng hờ bằng CD-ROM. Việc chuyển các file giữa hai máy tính PC có thể được thực hiện bằng cách truyền cáp các cổng song song của cả hai máy cùng nhau và bằng cách sử dụng chương trình truyền file chẳng hạn như LapLink. Ở phía sau của một PC, cồng song song là một bộ nội kết DB25 có lỗ cắm 25 pin. Trong một PC, mạch công song song được chưa trên một card mở rộng nhỏ mà cắm vào một khe mở rộng. Tiêu biểu là hài cổng trò chơi trên một card. Hai cổng này cũng thường bao gồm trên một thế điều hợp chủ IDE có chức năng bảo vệ chỉ một khe mở rộng và cung cấp các điều khiển đĩa mềm và đĩa cứng cũng nhu I/O. Một cổng song song được tặng cường hay EPP, mà xuất hiện trên các máy tính PC đầu mút cao, cải thiện sâu sắc tốc độ của cổng song song và tương thích hoàn toàn với các thiết bị trước đây. Xem EPP.


Published:

PAGE TOP ↑