*

Parallel Sysplex

IBM’s umbrella name for its System/390 multiprocessing architecture. It includes a variety of features that allow multiple S/390 computers to be clustered together as a single system with data sharing and workload balancing.

Sysplex song song
Thuật ngữ của IBM dành cho cấu trúc đa xử lý System/390 của nó. Nó bao gồm nhiều tình năng cho phép nhiều máy tính S/390 được tập hợp lại như là một hệ thống đơn với sự chia sẻ dữ liệu và cân bằng việc nạp dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑