*

parameter RAM

In the macintosh environment, a small bank of batterypowered memory that stores your configuration choices after you switch off the power.

RAM tham số
Trong môi trường Macintosh, đây là một băng nhỏ trong bộ nhớ nuôi bằng pin, dùng để lưu trữ các chọn lựa cấu hình của bạn sau khi bạn tắt điện.


Published:

PAGE TOP ↑