*

parent program

The main, or primary, program or first program loaded into memory. See child program.

Chương trình mẹ
Chương trình chính, chương trình nguyên sơ hoặc chương trình đầu tiên được nạp vào bộ nhớ. Xem child program.


Published:

PAGE TOP ↑