*

PARISC

A proprietary RISC based CPU architecure from HP that was introduced in 1986. It is the foundation of HP’s computer families.

PARISC
Một cấu trúc CPU dựa trên RISC độc quyền từ HP được giới thiệu vào năm 1986. Nó là tố chức của các họ máy tính HP.


Published:

PAGE TOP ↑