*

parity error

An error condition that occurs when the parity bit of a character is found to be incorrect.

Lỗi chẵn lẻ
Một tình trạng lỗi xuất hiện khi bít chẵn lẻ của một ký tự được tìm thấy là không đúng.


Published:

PAGE TOP ↑