*

Pascal

A highlevel programming language developed by Swiss professor Niklaus Wirth in the early 1970s and named after the French mathematician, Blaise Pascal. It is noted for its structured programming, which caused it do achieve popularity initially in academic circles. Pascal has had strong influence on subsequent languages, such as Ada, dBASE and PAL. Pascal is available in both interpreter and compiler form and has unique ways of defining variables. For example, a set of values can be stated for a variable, and if any other value is stored in it, the program generates an error at runtime. A Pascal set is an array like structure that can hold a varying number of predefined values. Sets can be matched and manipulated providing poweful nonnumeric programming capabilities. The following Turbo Pascal example converts Fahrenheit to Celsius.

Pascal
Một ngôn ngữ lập trình Corporate phát triển bởi giáo sư Thụy Sĩ Niklaus Wirth trong đầu những năm 1970 và sau đó mang tên của một nhà toán học người pháp Blaise Pascal. Nó được chú ý nhờ vào lập trình cấu trúc của nó mà làm cho nó trở nên phổ biến trong các chu trình hàng lâm. Pascal đã tạo ảnh hưởng mạnh mẽ lên các ngôn ngữ theo sau chẳng hạn như Ada, dBASE và PAL. Pascal có sẵn trong cả hình thức chương trình thông dịch lẫn biên dịch, và có những phương pháp đọc đáo trong việc xác định các biến số. Ví dụ, một tập hợp các giá trị có thể được phát biếu cho một biến số và nếu một giá trị bất kỳ nào khác được lưu trữ trong nó, chương trình sẽ tạo nên một lỗi thời gian hoạt động. Một tập hợp Pascal là một cấu trúc giống như mảng mà chiếm giữ, một số lượng thay đổi của các gia trị được xác định trước. Các tập hợp có thể được đối chiếu và được vận dụng để cung cấp các khả năng lập trình không sợ mạnh mẽ. Vì dụ Turbo Pascal sau đây chuyển từ Fahrenheit đến Celsius.


Published:

PAGE TOP ↑