*

passive hub

A central connecting device in a network that joins wires from several stations in a star configuration. It does not provide any processing or regeneration of signals. Contrast with active hub and intelligent hub.

Trục quay thụ động
Một thiết bị nối trung tâm trong một mạng có chức năng liên kết các dây từ nhiều trạm trong một cấu hình sau. Nó không cung cấp một hoạt động xử lý hoặc phục hồi bất kỳ của các tín hiệu. Tương phản với active hubintelligent hub.


Published:

PAGE TOP ↑