*

PAX

(1) (Private Automatic Exchange) An inhouse intercom system.

(2) (Paralel Architecture Extended) A parallel processing environment standard based on Intel’s i860 RISC chip,UNIX System Ⅴ and Alliant Computer’s parallel and 3D graphics technologies.

PAX
(1) (Private Automatic Exchange) Một hệ thống truyền thông nội bộ.

(2) (Cấu trúc song song được mở rộng) một chuẩn môi trường xử lý song song dựa trên chip RISC i860 của Intel, dựa trên các kỹ thuật hệ thống UNIX Ⅴ và kỹ thuật song song Alliant Computer và các kỹ thuật đồ họa 3 chiều.


Published:

PAGE TOP ↑