*

PBX

An inhouse telephone switching system that interconnects telephone extensions to each other, as well as to the outside telephone network. It may include functions such as least cost routing for outside calls, call forwarding, conference calling and call accounting. Modern PBXs use alldigital methods for switching and can often handle digital terminals and telephones along with analog telephones.

PBX
Một hệ thống chuyển đổi điện thoại nối bộ có chức năng nội liên các mở rộng diện thoại với nhau cũng như nội liên với mạng điện thoại bên ngoài. Nó cũng bao gồm các chức năng chẳng hạn như tạo đường tải ít chi phí nhất cho các cuộc gọi bên ngoài, gởi cuộc gọi, gọi hội thảo, và kết toán cuộc gọi. Các PBX hiện đại sử dụng các phương pháp kỹ thuật số toàn bộ cho việc chuyển đổi và thường điều khiển các đầu cuối kỹ thuật số và điện thoại cùng với các điện thoại tương tự.


Published:

PAGE TOP ↑