*

PC bus

The bus architecture used in first generation IBM PCs and XTs. It refers to the original 8bit bus, which accepted only 8bit expansion boards. In 286s and up, it was superseded by the 16bit AT bus, later known as the ISA bus.

PC bus
Các trúc bus được sử dụng trong các PC IBM và XT thể hệ thứ nhất. Nó ám chỉ bus 8bit gốc, mà chỉ nhận các bo mở rộng 8bit. Ở các máy 286 và trên nữa, nó được thể chỗ bởi bus AT 16bit, sau đó được gọi là bus ISA.


Published:

PAGE TOP ↑