*

PC Card

A creditcard sized, removable module for portable computers standardized by PCMCIA. PC cards are also known as “PCMCIA cards.” PC Cards are 16bit devices that are used to attach modems, network adapters, sound cards, radio transceives, solid state disk and hard disk to a portable computer. The PC Card is a “plug and play” device, which is configured automatically by the PC Card’s software. All PC Cards are 85.6 mm long by 54mm wide (3.37 “x 2.126″) and use a 68pin connector. Type Ⅰ cards are 3.3mm thick, Type Ⅱ, 5,0mm and Type Ⅲ, 10.5 mm. PC Cards are 16bit devices. Card Bus card are the next generation of PC Cards that add 32 bit capability and faster throughput.

Card PC
Một môđun xóa có kích thước giống như thẻ tín dụng dùng cho các máy tính xách tay được chuẩn hóa bởi PCMCIA. Các card PC là các thiết bị 16 bit được sử dụng để nối kết các modem, các bộ điều hợp mạng, các card âm thanh, các thiết bị thu phát vô truyện, các đĩa ở thế rắn và các đĩa cứng đời với một máy tính xách tay. Card PC là một thiết bị tự động được cấu hình từ dòng bởi phần mềm của card PC. Tất cả các card PC dài 85,6 mm, rộng 54mm (3.37 “x 2.126″) và sử dụng một bộ nội kết 68pin. Các card loại Ⅰcó độ dầy 3.3mm, loại Ⅱ 5.0mm, và loại Ⅲ10.5mm. Các card Card Bus là thế hệ tiếp theo của các Card PC mà tăng cường khả năng 32bit và khả năng truyền qua nhanh hơn.


Published:

PAGE TOP ↑